Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
VV Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ II Năm học 2014 - 2015
(Cập nhật lúc 11:35 | 03/12/2014 )
 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

NAM ĐỊNH

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1214/TB-CĐCNNĐ-ĐTCNNĐ                        Nam Định, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

 

Kínhgửi:  - Các Ông, Bà Trưởng các đơn vị

 - Cố vấn học tập các lớp Cao đẳng khóa 51, 52,53, 54, 55.

Thựchiện kế hoạch giảng dạy Học kỳ II năm học 2014 - 2015.

Hiệu trưởng thông báo tới các đơn vị, cốvấn học tập và sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54, 55 kế hoạch đăngký tín chỉ như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đợt 1

Khóa 51, 52, 53, 54

Đợt 2

Khóa 55

1.      

- Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu các lớp học phần theo chương trình đào tạo và chuyển đến các khoa. Các khoa triển khai đến CVHT và sinh viên.

25/11

¸

04/12/14

2.      

- Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin từ 7h00 ngày 05/12 đến 07h00 ngày 09/12/2014. Truy cập theo địa chỉ: http://daotao.cnd.edu.vn

- Các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này CVHT cập nhật và kết hợp giải quyết cùng phòng Đào tạo.

05¸09 /12/14

17¸19 /12/14

3.      

- Cố vấn học tập duyệt đăng ký cho sinh viên trên cổng thông tin và phiếu đăng ký học phần.

10/12/14

22/12/14

4.      

- Phòng Đào tạo kết hợp với CVHT giải quyết các vấn đề phát sinh.

- CVHT nộp phiếu đăng ký học phần của sinh viên về phòng Đào tạo.

11/12/14

23/12/14

5.      

- Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức.

- CVHT kết hợp với phòng Đào tạo đăng ký bổ sung cho SV tại lớp HP bị hủy.

12/12/14

24/12/14

6.      

- Sinh viên nộp học phí theo 2 hình thức:

         + Trực tiếp tại phòng TCKT

         + Qua tài khoản của Trường:

Số TK: 4801.0000.137059 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát VN chi nhánh Nam Định.

15/12/14

¸

30/01/15

19/01/15

¸

30/01/15

7.      

- Sinh viên học theo thời khóa biểu.

15/12/14

¸

12/06/15

19/01/15

¸

12/06/15

                                                            
                              


                                                  

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thông báo, các cố vấn học tập tổ chức triển khai tới sinh viên lớp mình phụ trách, hướng dẫn sinh viên đăng ký học các học phần theo kế hoạch và thời khóa biểu. 


Nơinhận:                                                    

-Như kính gửi;

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Tổ QTM (đưa thông báo lên trang Webcủa Trường);

- Lưu VT, ĐT. 


                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                   TS.Vũ Trọng Nghị

 

 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015 - 2016
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ I 2015 - 2016
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2014 - 2015
Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ I Năm học 2014 - 2015
THÔNG BÁO (Về việc hủy một số lớp học phần kỳ phụ năm học 2013 - 2014))
Thông báo đăng ký Tín chỉ kỳ phụ năm học 2013 - 2014
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (Về việc xóa một số lớp học phần)
THÔNG BÁO
 
Tổng lượt truy cập: 839009 - Số sinh viên Online: 12
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn